Өзбекстан-Россия: билимлендириў тараўы жаңа басқышқа көтерилмекте

Өзбекстан-Россия: билимлендириў тараўы жаңа басқышқа көтерилмекте

Өзбекстан-Россия: билимлендириў тараўы жаңа басқышқа көтерилмекте Елимизде жоқары билимлендириў системасын түпкиликли реформалаў мақсетинде ҳүрметли Президентимиз Шавкат Мирзиёев тәрепинен әмелге асырылып атырған жумыслар мәмлекетимизди раўажланған еллер қатарына қосыў ҳәм халықтың абадан турмысын....

522

Қарақалпақстанда археология илиминиң жетискенликлери

Қарақалпақстанда археология илиминиң жетискенликлери

“Қарақалпақстанда археология илиминиң жетискенликлери”   Усы жылдың 19-апрель сәнесинде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Тарийх ҳәм ҳуқық факультети Археология кафедрасы тәрепинен Бердақ миллий музейинде “Қарақалпақстанда археология илиминиң жетискенликлери” атамасында....

466

Некеден алдыңғы медициналық көриктиң әҳмийети ҳәм зәрурлиги

Некеден алдыңғы  медициналық көриктиң  әҳмийети ҳәм зәрурлиги

Некеден алдыңғы  медициналық көриктиң  әҳмийети ҳәм зәрурлиги     Жәмийетимиздиң турақлы раўажланыўы биринши наўбетте инсанның дене ҳәм руўхый саламатлығына байланыслы. Биз қурып  атырган жамийет қудиретли ҳәм раўажланған болыўын қәлесек, әлбетте, жас әўладтын бәркамал өсиўин тәмийинлеўге кушли....

447

Биз саламат турмыс тәрепдарымыз

Биз саламат турмыс тәрепдарымыз

«Биз саламат турмыс тәрепдарымыз» атамасындағы ушырасыў кешеси өткизилди Саламат бала – саламат шаңарақ мийўеси, саламат шаңарақты болса руўхый ҳәм физикалық жақтан саламат жаслар қәлиплестиреди. Өзбекстан Республикасы жоқары  ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлигиниң 30-январь  2019 жылғы ....

620

“Юридикалық клиника” жумыс баслады

“Юридикалық клиника” жумыс баслады

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Тарийх ҳәм ҳуқық факультети ҳуқықтаныў кафедрасы жанында “Юридикалық клиника” жумыс баслады.   Бул клиника искерлигиниң тийкарғы мақсети – физикалық ҳәм юридикалық шахсларға бийғарез бийпул юридикалық мәсләҳәтлер бериўден ибарат. Юридикалық....

611

Әййемги буйымларда сәӯлеленген белги ҳәм жазыӯлар

Әййемги буйымларда сәӯлеленген белги ҳәм жазыӯлар

Әййемги буйымларда сәӯлеленген белги ҳәм жазыӯлар   Қарақалпақ мәмлекетлик университети «Тарийх ҳәм ҳуқық факультети» 2-курс студент жаслары  27-февраль күни белгиленген реже тийкарында Республикамыздағы И.Савицкий атындағы мәмлекетлик көркем-өнер музейиндеги «Әййемги буйымларда сәӯлеленген белги....

364

Ис-илажлар болып өтти

Ис-илажлар болып өтти

Тарийх ҳәм ҳуқық факультетинде 19-20-21-февраль кунлер аралығында «Ғалабалық мәденият»тың унамсыз ақыбетлери, «Диний экстремизм ҳәм терроризм қәўиплеринен сергек болыў»,  «Адам саўдасы қәўипли жынаят» ҳәм «Интернет қәӯиплеринен аӯлақ болайық ҳәм туӯры пайдаланайық» атамаларында  студент жаслар....

363

Әмелиятшыларға әўмет

Әмелиятшыларға әўмет

Әмелиятшыларға әўмет   Ҳәзирги ўақытта Тарийх ҳәм хуқық факултетиниң «Милий идея, мәнаўият тийкарлары ҳәм хуқық тәлими» бакалавр тәлим бағдарының 4-курс студентлери Ал-Харезмий атындағы Ташкент Информациялық Технологиялар университетиниң академиялық лицейинде педагогикалық әмелиятын өтеп атыр.  ....

345

Конвенция проекти додаланды

Конвенция проекти додаланды

Елимизде жасларды Ўатанды сүйиўшилик, миллий дәстүр ҳәм қәдриятларымызға ҳүрмет руўхында тәрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳәм физикалық жақтан бәркамал әўладты камалға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мәплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар әмелге асырылып келинбекте. Әсиресе, 2017-2021-жылларда....

256

Оқыўшыларды қайта таярлаў дөгерегин ашаман

Оқыўшыларды қайта таярлаў дөгерегин ашаман

Илимазлардың айтыўына қарағанда оқыўшылар менен бирге ислесиўдиң 3 түри бар олар (қаттық қоллық, достана мүнәсебет, ҳәм де сардарлар арқалы оқыўшылар менен ислесиў) мине бул усыллар муғаллимниң оқыўшылар менен ислесиўдеги тийкарғы бағдарларының бири болып табылады.   23-санлы улыўма билим бериў....

237