Миллий идея, мәнаўият тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2001-жылы 16-августтағы 343-санлы қарары ҳəм Өзбекистан Республикасы Жоқары ҳə м орта арнаўлы билим министрлигиниң 2002-жылы 21-февральдағы 54-санлы буйрығы тийкарында Өзбекистан Республикасы Жоқары оқыў орынларында Миллий ғəрезсизлик идеясы, ҳуқық ҳəм руўхыйлық тийкарлары тәлим бағдары ашылды. Бул тәлим бағдары университетимизде 2001-2002 оқыў жылында ашылды ҳəм 2003-жылы миллий ғəрезсизлик идеясы, ҳуқық ҳəм руўхыйлық тийкар-лары кафедрасы шөлкемлестирилди. 2011-жылға шекем кафедраға Р.Реймов, А.Хожагелдиев, М.Сейтназаровлар басшылық етти. 2011-жылдан кафедраны философия илимлери кандидаты, доцент Алмагул Байрыева басқарып келмекте.
Кафедрада юридика илимлериниң докторы, профессор С.Д.Ниетуллаев, тарийх илимлериниң кандидаты М.С.Сейтназаров , юридика илимлериниң кандидаты, доцент М.Утепбергеновлар бир неше жыллар даўамында жасларға тәлим тәрбия берди.
Кадрлар таярлаўдың миллий бағдарламасына тийкарланып студентлерге билим бериўдиң сапасын жақсылаў мақсетинде университеттиң жəмийетлик кафедраларының тəжирийбели профессор-оқытыўшылары кафедраға жумыс ислеўге қабыл етилди. Ҳəзирги ўақытта, кафедрада 14 профессор-оқытыўшы жумыс алып бармақта, олардан 1 илим докторы, профессор, 4 илим кандидаты, доцентлер, 1 үлкен оқытыўшы, 8 ассистент оқытыўшы бар.

Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели профессор-оқытыўшылар

Байрыева Алмагул Қурбановна, философия илимлериниң кандидаты, доцент. 1968-жылы 25-сентябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1990-жылы Таганрог мəмлекетлик педагогикалық институтын тамамлаған. Қәнигелиги рус тили ҳәм әдебияты оқытыўшысы. 2000-жылы «Шахстың руўхый дүньясының қәлиплесиўи машқалалары» темасында кандидатлық диссертация-сын жақлады. 50 ден аслам илимий мийнетлери баспа-да жәрияланды. Соның ишинде 3 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2011-жылдан Миллий идея, мəнаўият тийкарлары ҳəм ҳуқық тəлими кафедрасы баслығы лаўазымында ислеп атыр. жылдан Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутаты. «Өзбекистан Республикасы ғәрезсизлигине 25 жыл естелик нышаны», «Өзбекстан Республикасы Конституциясының 25 жыллығы», 2018 жылы «Каракалпакстан Республикасы халык билимлендириў ағласы» көкирек нышаны менен сыйлықланды.

Cағындыков Жубатқан Наурызович, философия илимлериниң кандидаты, доцент. 1948-жылы 29-декабрьде Қоңырат районында туўылған. 1973-жылы Ташкент м əмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги философия оқытыўшысы. 1985-жылы «Со-вершенствование форм досуга и духовного общения сельских тружеников» темасында кандидатлық диссер-тациясын жақлады. Қарақалпақстанға мийнети сиңген халық билимлендириў хызметкери. 40 қа жақын илимий мийнетлери жәрияланды. Соның ишинде 4 монография, 2 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2012-жылдан Миллий идея, мəнаўият тийкарлары ҳəм ҳуқық тəлими кафедрасы доценти.


Рустем Мамбеткаримович, философия илимлериниң кандидаты, доцент. 1966-жылы 28-июньда Қараөзек районында туўылған. 1990-жылы Нөкис мəмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги физика оқытыўшысы. 2000-жылы «Әжинияздың социаллық-этикалық көз-қараслары» темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 40 тан аслам илимий мийнетлери жәрияланды. Соның ишинде, 2 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2010-2012 жылларда Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министри лаўазымында иследи. 2011-жылы Өзбекистан Республикасы ғəрезсизлигине 20 жыллығы естелик нышаны менен сыйлықланды. Қарақалпақстан Республикасы халық билимлендириў ағласы. 2012-жылдан Миллий идея, мəнаўият тийкарлары ҳəм ҳуқық тəлими кафедрасы доценти.

Реймова Зухра Абатбаевна, юридика илимлериниң докторы, профессор. 1972-жылы 18-январьда Нөкис қаласында туўылған. 1994-жылы Қаракалпақ мəмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги юрист. 2004-жылы «Қарақалпақстан Республикасы пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының ҳуқықый статусы» темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 60 тан аслам илимий мийнетлери жәрияланды. Соның ишинде 2 монография, 12 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2015-жылдан Миллий идея, мəнаўият тийкарлары ҳəм ҳуқық тəлими кафедрасы доценти лаўазымында ислеп атыр. «Өзбекстан Республикасы Конституциясының 25 жыллығы», 2018 жылы «Каракалпакстан Республикасы халык билимлендириў ағласы» көкирек нышаны менен сыйлықланды.

скачать софт