Ҳуқықтаныў

КАФЕДРА ТАРИЙХЫ

Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң ашылыўы менен 1977-жылы Тарийх-география факультети қурамында Ҳуқықтаныў кафедрасы ашылды. Жаңадан ашылған бул қәнигеликте А.Ж.Дәўлетов, Н.А.Абдуллаев, У.Нурмашев, А.Халиков, М.Ҳәкимов, И.Нуратдинов, Т.Қобланов, С.Нийетуллаев, Қ.Умарова, Е.Қутыбаева, Х.Халимов, С.Мәдреймова, Р.Айтмуратова, Ж.Ниязова, Б.Матмуратов, Г.Юлдашевалар устазлық етти. Соның менен бирге кафедрада доцент Т.Қаллибеков, доцент Г.Ерниязова, доцент Б.Ногаев, юридика илимлериниң докторы, доцент Р.Матқурбанов, доцент Х.Палуаниязовлар жумыс иследи.1993-жылы Юридика факультети шөлкемлестирилди ҳәм 1 кафедра жумыс алып барды. 2000-жылдан баслап Ҳуқықтаныў кафедрасынан 3 кафедра Мәмлекетлик ҳуқық ҳәм басқарыў, Пуқаралық ҳәм хожалық ҳуқықы, Жынаят ҳуқықы процеси ҳәм криминалистика кафедра-лары бөлинип шығып жумыс алып барды. 2014-жылы бул кафедралар қайтадан қосылып Ҳуқықтаныў кафедрасы болып қайта дүзилди.2014-2015 жылларда Ҳуқықтаныў кафедрасында юридика илимлериниң кандидаты, доцент О.Д.Утегенов, 2015-2016 жылларда юридика илимлериниң кандидаты И.А.Матжанов басшылық етти. 2016-жылдан баслап бүгинги күнге шекем кафедраны юридика илимлериниң кандидаты, доцент Ф.Қ.Қутлымуратов басқарып келмекте.

Кафедрада юриспруденция тәлим бағдары бойынша бакалаврлар, «Мәмлекетлик ҳуқық ҳәм басқарыў» қәнигелиги бойынша магистрлар таярланбақта. Питкериўши қәнигелер Өзбекистан Республикасының барлық ҳуқық қорғаў уйымларында жумыс алып барып атыр.

Кафедрада профессор Е.Д.Кутыбаева басшылығында «Жәмийетлик қадағалаў система сында өзин-өзи басқарыў уйымлары ўәкилликлерин кеңейтиў машкалалары (Қарақалпақстан Республикасы мысалында) 2012-2016 жыллар аралығында илим изертлеў жумыслары алып барылды.

Өткен дәўир ишинде кафедрадан 4 студент Өзбекистан Республикасы Президенти атындағы мәмлекетлик стипендиясы, 17 студент Наўайы атындағы мәмлекетлик стипендиясы, 19 сту-дент Бердақ атындағы мәмлекетлик стипендиясы, бир неше студентлер Камолот стипендиясы жеңимпазлары болды. 2016-2017 оқыў жылында юриспруденция бакалавр бағдарының 2 студенти Наўайы атындағы, 1 студент Бердақ атындағы мәмлекетлик стипендия жеңимпазы болды.

Кафедра профессор-оқытыўшылары менен бакалавр бағдары студентлери Қарақалпақстан Республикасы Кәсиплик Аўқамлар шөлкемлери бирлеспеси менен бирликте халыққа бий-пул ҳуқықый жәрдем көрсетиўши «Юридикалық клиника» шөлкемлестирилип хызмет алып бармақта.

Кафедрада үлкен оқытыўшылар Д.Т.Сапаров, Р.М.Каукышев, ассистент-оқытыўшылар У.С.Матирзаев, С.Б.Таңырбергенов, М.Е.Адилова, Г.С.Наурызбаева, А.Қ.Адембаев, Э.Х.Эгамбердиев, үлкен илимий хызметкерлер Х.А.Палуаниязов, Қ.Р.Бабаназаров, А.М.Иматов, А.Жумановлар илимий-педагогикалық хызмет көрсетпекте.


Кафедрада ислеп атырған илимий дәрежели профессор-оқытыўшыларНажимов Миратдийин Шамшетдинович, юридика илимлериниң кандидаты. 1983-жыл 30-октябрьде Бозатаў районында туўылған. 2007-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қəнигелиги юрист. 2010-жылы «Жынаят ҳуқықы ҳәм криминология; жынаят орынлаў ҳуқықы» бағдары бойынша «Азатлықтан айырыў жазасын тайынлаўдын ҳуқықый тийкарлары ҳәм жетилистириў машқалалары» темасында кандидатлық диссерта-циясын жақлаған. 40 тан аслам илимий мийнетле-ри жәрияланды. 2017-жылдан баслап Қарақалпақ мəмлекетлик университети ҳуқықтаныў кафедрасы баслығы.Қутлымуратов Фархад Қалбаевич, юридика илимлериниң кандидаты, доцент. 1982-жылы 6-декабрьде Нөкис қаласында туўылған. 2005-жылы Қарақалпақ мəмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги юрист. 2009-жылы «Юридикалық тәреп-лерди мәжбүрий қайта шөлкемлестириўди пуқаралық ҳуқықый тәртиплестириў» темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 40 тан аслам илимий мийнет-лери баспада жәрияланды. Соның ишинде 1 монография, 3 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2016-2017 жыллары баслап Ҳуқықтаныў кафедрасының баслығы, 2017-жылдан Тарийх ҳәм ҳуқуқ факультетиниң деканы лаўазымында ислеп атыр.Қутыбаева Елизавета Дүйсенбаевна , юридика илимлериниң докторы, профессор. 1957-жылы 21-ноябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1980-жылы Ташкент м əмлекетлик университетин тамамлаған. Қəнигелиги юрист. 1985-жылы «Автономиялы респуб-ликаның мәмлекетлик басқарыў органлары» темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 1999-жылы «Қарақалпақстан Республикасы ҳәкимиятының ат-қарыў органлары » темасында докторлық диссерта-циясын жақлады. 60 тан аслам илимий-методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 3 монография, 3 сабақлық, 8 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2011-жылдан баслап Карақалпақ мəмлекетлик университетинде профессор лаўазымында ислеп атыр. Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери. Қарақалпақстан Республика Конституциялық бақлаў Комитетиниң ағзасы.Умарова Қарлығаш, юридика илимлериниң докторы. 1955-жылы 1-январьда Әмиўдəрья районын-да туўылған. 1978-жылы Ташкент мəмлекетлик уни-верситетин тамамлаған. Қəнигелиги юрист. 1984-жылы кандидатлық диссертациясын жақлады . 2006-жылы «Өзбекистан халықларының ҳуқықый ҳәм сиясый мәденияты: тарийхый тәжирийбе ҳәм детерминация-лық ҳәзирги факторлары» темасында докторлық диссер-тациясын жақлады. 30 дан аслам илимий-методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде, 2 монография, 2 сабақлық, 2 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2011-жылдан баслап Карақалпақ мəмлекетлик университетинде профессор лаўазымында ислеп атыр.Сейтназаров Қурбанбай Реймбаевич, юридика илимлериниң кандидаты, доцент. 1963-жылы 2-майда Хожели районында туўылған. 1989-жылы Қарақалпақ мəмлекетлик университетин тамамлаған. Қəнигелиги юрист. «Жынаят процесинде бәсекилик ҳәм оның Қарақалпақстан Республикасы судлары тәрепинен әмелге асырылыўы» темасында кандидатлық диссер-тациясын жақлады. 10 нан аслам илимий-методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 1 оқыў қолланбасы, 1 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2011-жылдан баслап кафедрада доцент лаўазымында ислеп атыр.Гулимов Аманлық Базарбаевич, юридика илимлериниң кандидаты, доцент. 1975-жылы 24-апрельде Кегейли районында туўылған. 1997-жылы Қубла Қазақстан ашық университетин тамамлаған. Қəнигелиги юрист. 2007-жылы «Орайлық Азияны ядро қуралысыз аймаққа айландырыўдың халық аралық ҳуқықый машқалалары» темасында кандидатлық диссертация-сын жақлады. Бир неше илимий-методикалық мийнет-лери баспада жәрияланды. Ҳəзирги ўақытта Магистратура бөлиминиң баслығы ҳәм Ҳуқықтаныў кафедрасында доцент лаўазымында ислеп атыр.Утемуратова Сапаргул Шамшетовна, юридика илимлериниң кандидаты, доцент. 1977-жылы 5-январьда Нөкис қаласында туўылған. 1999-жылы Қарақалпақ мəмлекетлик университетин тамамлаған. Қəнигелиги юрист. 2006-жылы «Әтирап-аймақты қор-ғаў тараўындағы жынаятлар ушын жуўапкершилик» темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 50 ден аслам илимий-методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде, 7 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2014-жылдан баслап кафедра доценти.Дауменов Бердақ Айтмуратович , юридика илимлериниң кандидаты , доцент. 1978-жылы 1-майда Қараөзек районында туўылған. 2002-жылы Қарақалпақ мəмлекетлик университети юридика фа-культетин тамамлаған. Қəнигелиги юрист. 2010-жылы «Қарақалпақстан Республикасы хәкимияты аппараты хызметин шөлкемлестириў» темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 25 тен аслам илимий мето-дикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 1 монография, 5 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2011-жылдан баслап Қарақалпақ мəмлекетлик университетинде доцент лаўазымында ислеп атырШамшетов Шарафатдин Сарсенович, юридика илимлериниң кандидаты, доцент. 1980-жылы 31-майда Қоңырат каласында туўылған. 2001-жылы Қарақалпақ мəмлекетлик университетин тамамлаған. Қəнигелиги юрист. 2008-жылы «Қарақалпақстан Республикасында кредитлик бирлеспелердиң ҳәрекет-лерин ҳуқықый тәртиплестириў машқалалары» те-масында кандидатлық диссертациясын жақлады. 25 тен аслам илимий-методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 2 оқыў қолланбасы, 2 оқыў-методикалық қолланбасы баспадан шықты. 2009-жылдан баслап Карақалпақ мəмлекетлик университетинде доцент лаўазымында ислеп атырМатжанов Илхам Адилбаевич, юридика илимлериниң кандидаты, доцент. 1981-жылы 11-январьда Нөкис қаласында туўылған. 2004-жылы Қарақалпақ мəмлекетлик университети юридика факультетин тамамлаған. Қəнигелиги юрист. 2010-жылы «Жы-наят процеси қатнасыўшыларының жеке мәплери» темада кандидатлық диссертациясын жақлады. 50 ге жақын илимий методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 4 оқыў қолланба, 5 оқыўметодикалық қолланбасы баспадан шықты. Ҳуқықтаныў кафедрасының доценти.Низаматдинов Кайрат Кеунимжаевич,  юридика илимлериниң кандидаты, доцент. 1983-жылы 2-октябрь айында Шымбай районында туўылған. 2006-жылы Қарақалпақ мəмлекетлик университе-ти юридика факультетин тамамлаған. Қəнигелиги юрист. 2010-жылы «Радиотелефон байланысы хыз-метин ҳуқықый тәртипке салыў машқалалары» те-масында кандидатлық диссертациясын жақлады. 20 дан аслам илимий методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. 2012-жылдан баслап кафедра доценти болып ислеп атыр.Алламуратов Алишер Толегенович, юридика илимлериниң кандидаты, доцент. 1971-жылы 16-октябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1996-жылы Қарақалпақ мəмлекетлик университетин тамамлаған. Қəнигелиги юрист. 2004-жылы «Жынаят процесинде иммунитетлер» темасында кандидатлық диссертаци-ясын жақлады. 40 тан аслам илимий-методикалық мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 1 монография, 4 сабақлық, 6 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2008-2017 жылларда Карақалпақ мəмлекетлик университетинде декан лаўазымында иследи.

скачать софт