Жас тарийхшы

295

«Жас тарийхшы» дөгерегиниң мақсети ҳәм ўазыйпалары

 

 

 

Өз тарийхын билмейтуғын, кешеги күнин умытқан миллеттиң келешеги жоқ. Бул ҳақыйқат адамзат тарийхында көп мәртебе өз тастыйықлаўын тапқан. Ўатанымыз ғәрезсизлигиниң өткен қысқа тарийхый дәўиринде қүшли стратегиялық мақсетлерге ийе болған мәмлекетимиз қәлиплести: халқымызда әсиресе жаслар арасында социаллық-сиясий идеологиялық дүньяға көз-қарас қәлиплеспекте, руўхыйлығымызға, миллий қәдириятларимыз ҳәм дәстүрлеримизге ҳүрмет сезими қәлиплеспекте. Ўатанымыз тарийхын үйрениўге үлкен итибар берилип атырған да қәлиплестириўди талап ететуғын бүгинги күнде жумысларға айрықша итибар қаратылып, руўхыйлықтың тийкарғы мәнисин жасларға сиңдириўдиң жаңаша усыллары ҳәм механизмлерин ислеп шығыў зәрүр мәселеге айланған. Ҳәр қандай халық яки миллеттиң мәнаўиятын, оның тарийхы, өзине тән үрп-әдет ҳәм дәстүрлери, турмыслық қәдириятларынан айырып көз алдымызға келтирип болмайды. Бунда руўхый мийрас, мәдений байлықлар, әййемги тарийхый естеликлер ең әҳмийетли факторлардан бири болып хызмет ететуғынлығы тәбийий

Усы ўазыйпалардан келип шығып Бердақ атындағы ҚМУ дың «Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан тарийхы» кафедрасы базасында «Жас тарийхшы» дөгереги шөлкемлестирилди.  Бул дөгеректиң баслы мақсети жаслардың дүньяға көз қарасын кеңирек қәлиплестириўде ҳәзирги заман глобал проблемаларының келип шығыў себеплери, оның ақыбетлери, оларды сапластырыў жоллары ҳаққындағы мәселелерди терең үйрениўди өз ишине алады. «Жас тарийхшы »» дөгереги  ағзалығына республикамыздың баспа сөз бетлеринде мақалалары жарық көрген, телевидение ҳәм радиода шығып жүрген, мәмлекетимиз алып барып атырған сиясатты жақсы түсинетуғын студент жаслардан танлап алынды. Олар арасында И.Каримов атындағы мәмлекетлик стипендиясы жеӊимпазы А.Муратбаева, Бердақ атындағы мәмлекетлик стипендиясы жеӊимпазы С.Надирбеков, тарийх пәни бойынша пәнлер олимпиадасы республикалық басқышы қатнасыўшысы Н.Аллабергеновлар дөгеректиӊ белсенди қатнасыўшылары есапланады. Дөгерек ағзаларына басшылық етиўши ҳәм жол жоба бериўшилер сыпатында университет жәмийетлик кафедраларының профессор оқытыўшылары белгиленди. Бул дөгеректеги сөз етилетуғын мәселелер Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан тарийхы қәнигелигиниң ең актуал мәселелери соның менен бирге студентлер ҳәм оқытыўшылар арасындағы өзлерин қызықтырып жүрген сораўлары оларға жуўабы дәлийллеўлер менен талап етиледи.  «Жас тарийхшы » дөгерегиниң мақсети, жасларымыз арасында  Президентимиз тәрепинен алып барылып атырған ишки ҳәм сыртқы сиясатты дурыс түсиниўде ҳәм жасларымыздың тарийхқа көз-қарасын қәлиплестириўде, сондай-ақ миллий дәстүрлеримиз ҳәм қәдириятларымызға ҳүрмет сезимин тәрбиялаўдан ибарат.

«Жас тарийхшы» дөгерегиниң мәжилислери университеттиң жас оқытыўшылары ҳәм студент жаслары ушын мөлшерленген. Көрсетилген мәжилислерде қатнасыўшылар белгиленген ис режесиндеги мәселелер жөнинде  пикирлер алысады ҳәм олардың пикирлерин есапқа алып усыныслар бериледи. Мәжилисилер сәўбетлесиў, гүрриңлесиў, диспут ҳәм жаңа педагогикалық технологияларды қолланыў тийкарында әмелге асырылады. «Жас тарийхшы» дөгерегиниң мәжилислерин өткизиўдиң илимий басшысы т.и.к. доц.C. Сайманов  «Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан тарийхы» кафедрасының  баслығы. «Жас тарийхшы» дөгерегиниң искерлигине қызығыўшылар, ағза болыўды қәлеўшилер «Өзбекстан ҳәм Қарақалпакстан тарийхы» кафедрасына мүрәжәт қылыўына болады.

Режеде белгиленген мәжилислер мәнисине көре студентлерде кәмил инсан пазыйлетлерин тәрбиялаў жаслардың дүньяқарасын дөретиўшилик идеялар менен азықландырыў олардың бос ўақтын мазмунлы өткизиў, руўхыйлық күнлерин, ағартыўшылық мәжилислер менен уйғынлығын тәмийнлеў, интеллектуал мүлкке ийе етиў сезимин қәлиплестириў ҳәм жаңалықты қоллап қуўатлаў ел тынышлығы ҳәм өз-ара бирликке ерисиўге тийисли бир қатар мәселелерди өзинде жәмлестиреди.

 

скачать dle 11.3

Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Введите код:*
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив